Ühingu põhikiri

  1. 1ÜLDSÄTTED

1.1       Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Eesti Bordercollie Ühing (edaspidi EBCÜ), inglise keeles Estonian Border Collie Association.

1.2       EBCÜ on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis asutati üldkoosoleku otsusega 06.02.2018.

1.3       EBCÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) eeskirjadest ja määrustikest, Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale, edaspidi FCI) standarditest, käesolevast põhikirjast, asutamisotsusega määratletud lepetest ja muudest kehtivatest õigusaktidest.

1.4       EBCÜ asukoht on Kanepi vald, Põlvamaa.

1.5       EBCÜ on asutatud tähtajatult.

 

  1. ÜHINGU EESMÄRGID JA NENDE TÄITMISEKS VAJALIKUD TEGEVUSED

2.1       EBCÜ tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1    füüsiliste ja juriidiliste isikute, kelle huvid, harrastused ja tegevus on seotud bordercolliedega, ühendamine;

2.1.2    bordercollie tõu ja EBCÜ liikmete esindamine Eesti Vabariigis ja välisriikides FCI poolt tunnustatud kennelorganisatsioonides;

2.1.3    kaasa aitamine FCI standardile vastavate bordercolliede kasvatamisele ja aretamisele;

2.1.4    bordercolliede kui tõu ja EBCÜ tegevuse teadvustamine ja tutvustamine;

2.1.5    loomakaitseseadusest ja muudest õigusaktidest tuleneva hea koerapidamistava toetamine ja teadvustamine nii EBCÜ liikmete kui laiema avalikkuse ees;

2.1.6    künoloogilise informatsiooni kogumine, vahendamine ja vaba levitamine;

2.1.7    harrastustegevuse korraldamine.

2.2       Seatud eesmärkide saavutamiseks EBCÜ:

2.2.1    loob kontaktid teiste kennelorganisatsioonidega nii Eesti Vabariigis kui välisriikides;

2.2.2.   koordineerib informatsiooni kogumist ja vahendamist teiste FCI poolt tunnustatud kennelorganisatsioonidega;

2.2.3    juhib ja koordineerib bordercolliede aretuse ja kasvatamisega seotud tegevust Eesti Vabariigis;

2.2.4    levitab teavet bordercolliede tõu eripära ja tõule esitatavate nõuete ning ühingu tegevuse kohta läbi erinevate infokanalite;

2.2.5    töötab välja bordercolliede aretusnõuded Eesti Vabariigis;

2.2.6    koostab EBCÜ bordercolliede erinäituse statuudi;

2.2.7    koostab, kirjastab ja levitab ühingu väljaandeid ning haldab ühingu kodulehte;

2.2.8    korraldab bordercolliede erinäituseid, rühma-, rahvuslikke ja rahvusvahelisi näituseid, töökatseid, võistluseid ja teisi kenneltegevusega seotud üritusi;

2.2.9    organiseerib ja viib läbi koosolekuid, seminare, koolitusi, ekspertide ja kohtunike koolitust.

 

  1. LIIKMESKOND

3.1       EBCÜ liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes lähtuvad oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja EBCÜ juhtorganite otsustest ning tasuvad EBCÜ liikmemaksu.

 

3.2       EBCÜ liikmestaatus ei lähe liikme surma puhul üle pärijatele.

3.3       EBCÜ liikmeks astumise ja aastamaksu määrad ning tasumise korra kinnitab üldkoosolek.

3.4       EBCÜ liikmete arvestust korraldab juhatus.

3.5       EBCÜ liikmeks vastuvõtmine

3.5.1    EBCÜ liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega eeldusel, et liikmeks astuda soovija on esitanud kirjalikult liikmeks astumise avalduse ja tasunud liikmeks astumise maksu ja aastamaksu.

3.5.2    Liikmeks astuja loetakse EBCÜ liikmeks juhatuse vastavasisulise otsuse tegemise päevast.

3.5.3    Juhatus võib keelduda isiku vastuvõtmisest ühingu liikmeks.

3.5.4    EBCÜ juhatus teatab taotlejale keeldumisest kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul otsuse tegemise päevast.

3.5.5    Taotleja võib 1 (ühe) kuu jooksul kirjaliku teate kättesaamise päevast esitada nõude, et tema liikmeks astumise otsustaks üldkoosolek.

3.6       EBCÜ liikme väljaarvamine

3.6.1    EBCÜ-st väljaastumiseks peab isik esitama kirjaliku avalduse.

3.6.2    EBCÜ-st väljaastumise avalduse rahuldab juhatus 1 (ühe) kuu jooksul avalduse esitamisest.

3.6.3    Liikme võib EBCÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.6.3.1 liige on rikkunud EBCÜ põhikirjaga, juhtorganite otsuste, määruste või eeskirjadega sätestatud õiguseid ja kohustusi;

3.6.3.2 liige on olulisel määral kahjustanud EBCÜ huvisid või eksinud heade tavade vastu;

3.6.3.3 liige on jätnud tasumata liikmemaksu ettenähtud ajaks.

3.6.4    Liikmele teatatakse tema ühingust väljaarvamist arutavast juhatuse koosolekust vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval EBCÜ liikmel on õigus enda väljaarvamise küsimuses juhatuse koosolekul sõna võtta. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 (kaks kolmandikku) juhatuse liikmetest.

3.6.5    EBCÜ juhatuse otsusega ühingu liikmeskonnast väljaarvatud EBCÜ liikmel on 1 (ühe) kuu jooksul alates otsuse teadasaamisest õigus pöörduda otsuse vaidlustamiseks kirjaliku avaldusega üldkoosoleku poole.

3.6.6    Ühingust avalduse alusel välja astunud ja välja arvatud liikmetele sisseastumismaksu ja tasutud aastamaksu ei tagastata.

 

  1. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1       EBCÜ liikmel on õigus:

4.1.1    osaleda ja hääletada EBCÜ üldkoosolekul või delegeerida oma hääl lihtkirjaliku volikirjaga teisele ühingu liikmele;

4.1.2    füüsilisest isikust liikmel ja juriidilisest isikust liikme esindajal on õigus olla valitud EBCÜ juhtorganitesse ja ametitesse ning avaldada kirjalikult soovi enda tagasikutsumiseks;

4.1.3    esitada päringuid EBCÜ juhtorganitele ja saada oma tegevuseks vajalikku teavet seaduses ettenähtud piirides;

4.1.4    osaleda kõikidel EBCÜ poolt korraldatavatel üritustel ja kasutada EBCÜ poolt pakutavaid teenuseid.

 

 

4.2       EBCÜ liige on kohustatud:

4.2.1    järgima käesolevat põhikirja ning lähtuma oma tegevuses EBCÜ juht- ja kontrollorganite otsustest, määrustest ja eeskirjadest;

4.2.2    tasuma liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud määrale;

4.2.3    teatama EBCÜ juhatusele oma elukoha ja kontaktandmed, juriidilise isiku puhul tegutsemiskoha ja registreerimisnumbri. Andmete muutumise korral on liikmel kohustus EBCÜ juhatust kirjalikult informeerida mõistliku aja jooksul;

4.2.4    käituma koeraomanikuna vastutustundlikult ja tagama koerale loomakaitse nõuetele vastavad elutingimused;

4.2.5    käituma kasvatajana eetiliselt kasutades aretuses EBCÜ aretuseeskirjadele vastavaid koeri ja enda omanduses olevaid ja rendikoeri üksnes registreerimistunnistusega pesakondade kasvatamiseks;

4.2.6    suhtuma heaperemehelikult tema kasutuses olevatesse ühingu varadesse.

 

  1. ÜLDKOOSOLEK

5.1       EBCÜ kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.

5.2       Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1    EBCÜ põhikirja muutmine;

5.2.2    EBCÜ tegevuse eesmärkide muutmine;

5.2.3    EBCÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5.2.4    hinnangu andmine EBCÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevusele;

5.2.5    põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmiseks muude alaliste ja ajutiste toimkondade ja teiste struktuuriüksuste moodustamine, lõpetamine ning nende tööle hinnangu andmine;

5.2.6    EBCÜ juhatuse, revisjonikomisjoni, alaliste ja ajutiste toimkondade ja muude struktuuriüksuste liikmetele makstava liikmetasu või muu tasu määramine;

5.2.7    EBCÜ juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

5.2.8    EBCÜ strateegia kinnitamine;

5.2.9    majandusaasta aruande kinnitamine;

5.2.10  EBCÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine;

5.2.11  muude EBCÜ tegevusega seotud küsimuste otsustamine.

5.3       Üldkoosoleku kutsub kokku EBCÜ juhatus.

5.3.1    Üldkoosoleku võib korraldada kasutades alternatiivseid sidevahendeid kui sealjuures järgitakse kõiki seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.

5.3.2    Korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas, 5 (viie) kuu jooksul pärast ühingu majandusaasta lõppemist.

5.3.3    Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku EBCÜ juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) ühingu liikmetest, revisjonikomisjon või 1/3 (üks kolmanik) juhatuse liikmetest.

5.3.4    Erakorralise üldkoosoleku kutsub EBCÜ juhatus kokku hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul vastava kirjaliku taotluse saamise päevast.

5.4       Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ühingu liikmetele teatada vähemalt 14 (neliteist) päeva enne koosoleku toimumist kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.5       Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul isikuliselt või volitatud esindajate kaudu osalevate EBCÜ liikmete arvust.

5.5.1    Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega välja arvatud küsimustes, kus seadus näeb ette suurema esindatuse nõude.

5.5.2    EBCÜ põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul isikuliselt või volituse alusel esindatud liikmetest.

5.5.3    EBCÜ tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 (üheksa kümnendiku) EBCÜ liikmete nõusolek. Tegevuse eesmärkide muutmise otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema antud kirjalikult.

5.5.4    EBCÜ tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamiseks on vajalik 9/10 (üheksa kümnendiku) EBÜ liikmete nõusolek. Tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema antud kirjalikult.

5.6       Üldkoosoleku otsuste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.7       Üldkoosoleku protokollile lisatakse lihtärakirjad volitustest, millega koosolekul esindamata liikmed on oma hääle delegeerinud teisele ühingu liikmele.

 

  1. JUHATUS

6.1       EBCÜ-d juhib ja esindab juhatus.

6.2       EBCÜ juhatusel on 2 (kaks) kuni 6 (kuus) liiget ja juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.

6.3       Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EBCÜ-d kõikides õigustoimingutes

6.4       Juhatuse pädevusse kuulub:

6.4.1    üldkoosoleku kokku kutsumine, selle päevakorra ja arutusele tulevate küsimuste ettevalmistamine;

6.4.2    ühingu liikmete vastuvõtmine, karistamine ja liikmeskonnast välja arvamine ning liikmete registri pidamine;

6.4.3    ettepanekute tegemine üldkoosolekule sisseastumis- ja liikmetasude ning muude ühingu tegevusega seotud tasude ja maksude kehtestamise ja muutmise kohta;

6.4.4    liikmemaksude laekumise jälgimine;

6.4.5    ettepanekute tegemine üldkoosolekule alaliste ja ajutiste toimkondade ja muude struktuuriüksuste moodustamise, tagasikutsumise ja nende liikmete nimetamise kohta;

6.4.6    EBCÜ normatiivdokumentide, eeskirjade ja määruste koostamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

6.4.7    EBCÜ raamatupidamisarvestuse korraldamine, majandusaasta aruande koostamine ja esitamine revisjonikomisjonile ja üldkoosolekule kinnitamiseks;

6.4.8    EBCÜ huvide kaitsmine;

6.4.9    muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

6.5       EBCÜ juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe, kes:

6.5.1    koordineerib juhatuse tegevust;

6.5.2    kutsub kokku ja juhatab juhatuse koosolekuid.

6.6       Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vähemalt 4 (neli) korda aastas.

6.7       Juhatuse koosoleku võib korraldada kasutades alternatiivseid sidevahendeid kui sealjuures järgitakse kõiki seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.

6.8       Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul on esindatud kõik juhatuse liikmed.

6.9       Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav poolthäälteenamus.

6.10     Juhatuse koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla juhatuse esimees ja protokollija.

6.11     Üldkoosolek võib otsustada juhatuse liikme ennetähtaegse tagasikutsumise, kui juhatuse liige on jätnud olulisel määral täitmata oma kohustused, on võimetu ühingut juhtima või esinevad muud mõjuvad põhjused.

 

  1. MAJANDUSTEGEVUS

7.1       EBCÜ tegevus on suunatud põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele, mille finantseerimise allikateks on:

7.1.1    sisseastumis- ja liikmemaksud;

7.1.2    füüsiliste ja juriidiliste isikute ning organisatsioonide ja ühingute varalised annetused ja eraldised;

7.1.3    tulud, mida saadakse EBCÜ väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

7.1.4    muud tulud vastavalt mittetulundusühingute seadusele.

7.2       EBCÜ vara kasutatakse põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas ühingu:

7.2.1    administratiivse tegevuse korraldamine;

7.2.2    rahvusvaheliste kontaktide arendamine;

7.2.3    ühingut ja bordercollie tõugu tutvustavate publikatsioonide koostamine ja kirjastamine;

7.2.4    ürituste korraldamine;

7.2.5    ekspertide töö tasustamine;

7.2.6    auhindade ja stipendiumite väljaandmine.

 

  1. RAAMATUPIDAMINE JA REVISJONIKOMISJON

8.1       EBCÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

8.2       EBCÜ raamatupidamisarvestust korraldab EBCÜ juhatus.

8.3       EBCÜ kontrollorganiks on revisjonikomisjon.

8.4       Revisjonikomisjonil on 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget ja liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.

8.5       Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla EBCÜ juhatuse liige ega EBCÜ raamatupidamise eest vastutav isik.

8.6       Revisjonikomisjon teostab kontrolli EBCÜ tegevuse, eelkõige finantsmajandusliku tegevuse üle ja omab juurdepääsu EBCÜ dokumentatsioonile.

8.7       Revisjonikomisjonil on õigus nõuda EBCÜ juhatuselt ja teistelt struktuuriorganitelt selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks.

8.8       Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt ühe revisjoni aastas enne EBCÜ majandusaasta aruande esitamist kinnitamiseks üldkoosolekule.

8.9       Komisjon koostab kirjaliku revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule koos majandusaasta aruandega.

8.10     Revisjonikomisjoni otsuse vastuvõtmiseks on vajalik selle liikmete poolthäälteenamus.

 

  1. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

9.1       EBCÜ ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2       EBCÜ lõpetamisel moodustatakse likvideerimiskomisjon juhatuse liikmetest kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

9.3       EBCÜ lõpetamisel otsustab varade jagamise üldkoosolek.

 

 

EBCÜ põhikiri on vastu võetud üldkoosoleku otsusega 6. veebruaril 2018. a Tartus.